سامانه ارزیابی مهارت درک مطلب فارسی‌آموزان با قابلیت تعامل دوسویه
پژوهشگاه علوم انسانی

Ghayoomi, Masood (2021). Application of Computational Linguistics to Predict Language Proficiency Level of Persian Learners’ Textbooks. Journal of Language Horizons. DOI:10.22051/lghor.2021.32656.1354