سامانه ارزیابی برخط مهارت درک مطلب فارسی‌آموزان با قابلیت تعامل دوسویه
پژوهشگاه علوم انسانی